1985 Coffee  – Thanh Phố Hà Giang

Ngày hoàn thành:     Tháng 12 năm 2018
Địa điểm:                   Thành phố Hà Giang
Giá trị:                        850.000.000 VNĐ
Chủ đầu tư:               Anh Tiếp
Danh mục:                  Thiết kế kiến trúc và Nội Thất