Hà Giang Homestay

Ngày hoàn thành: tháng 5 năm 2021
Địa điểm: Thành phố Hà Giang
Gia trị thiết kế: 155.000.000 Đ
Chủ đầu tư: Mr Thành