Home stay – Thành Phố Hà Giang

Ngày hoàn thành:     Tháng 5 năm 2018
Địa điểm:                    45 Nguyễn Văn Huyên, TP Hà Giang
Giá trị:                         2.500.000.000 VNĐ
Chủ đầu tư:               Anh Thành
Danh mục:                  Nội Thất