LULABY HÀM LONG

Ngày hoàn thành: tháng 8 năm 2020
Địa điểm: Thành Phố Hà Nội
Giá trị thiết kế: 35.000.000 đ
Giá trị thi công: 620.000.000 đ
Chủ đầu tư: Chị Hương