Thiết kế và thi công nội thấSHOP MY LULLABY

Ngày hoàn thành:     Tháng 1 năm 2020
Địa điểm:                   Thành phố Hà Nội
Giá trị:              950.000.000 VNĐ
Chủ đầu tư: Chị Hương
Danh mục: Thiết kế và thi công Nội Thất