Nhà Giao Lưu Văn Hóa – TP Hà Giang

Ngày hoàn thành:     Tháng 4 năm 2018
Địa điểm:                   Thành Phố Hà Giang
Giá trị:                         870.000.000 VNĐ
Chủ đầu tư:               Anh Thành
Danh mục:                  Nội Thất