P915 R3 ROYAL CITY

Ngày hoàn thành: 12 năm 2022

Địa điểm: P915 R3 Khu đô thị Royal City
Tổng mức đầu tư: 3.250.000.000 Đ
Chủ đầu tư: Chị Lý