Chago Hà Tĩnh

Ngày hoàn thành: Tháng 7 năm 2019
Vị trí: Thành Phố Hà Tĩnh
Tổng giá trị: 980.000.000 Đ
Chủ đầu tư: Chị Hoa Sơn