Văn phòng nhà máy dệt

Ngày hoàn thành:     Tháng 6 năm 2016
Địa điểm:                    Thành phố Nam Định
Giá trị:
Chủ đầu tư:               Nhà máy dệt Nam Định
Danh mục:                  Kiến trúc